Winactiereglement vanHaren Gift Season Kras&Win actieARTIKEL 1 : WINACTIEREGLEMENT

Dit reglement beschrijft de officiële regels (hierna: “Winactiereglement”) van de Gift Season Kras&Win actie (hierna Winactie), Deelname is gratis en zonder aankoopverplichting.ARTIKEL 2 : VANHAREN

De Winactie is georganiseerd door:

vanHaren BV, van Liemptstraat 10, 5145 RB Waalwijk

Deelnemen aan deze Winactie kan vanaf 11 december t/m 31 december 2023 via https://www.game.scratcher.io/vhs-vanharen-gift-season-2023 in Nederland. Voor informatie of vragen in verband met de Winactie, gelieve contact op te nemen via klantenservice@vanharen.nl.ARTIKEL 3 : DEELNEMERS

De deelname aan de Winactie staat open voor iedere fysieke persoon die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, die over een e-mailadres beschikt en een officiële verblijfplaats in Nederland heeft gedurende de duur van de Winactie.

Minderjarigen kunnen niet deelnemen. Door het aanvinken van het betreffende vakje op de registratiepagina, bevestigt de deelnemer dat hij meerderjarig is.

Volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de Winactie:

§ minderjarigen;

§ werknemers van vanHaren, haar distributeurs of filialen;

§ aanverwanten of leden van het gezin (al dan niet gerelateerd) van elke werknemer hierboven aangeduid (ouders in neerdalende of stijgende lijn, echtgenoten, verloofden, medebewoners, broers, zussen).

§ De identiteit van elke deelnemer van de Winactie zal worden vastgesteld via het e-mailadres dat gebruikt werd om aan de Winactie deel te nemen. De bekwaamheid om deel te nemen aan de Winactie zal tevens bepaald worden aan de hand van het opgegeven e-mailadres. Onvolledige of onjuiste e-mailadressen zullen niet in aanmerking worden genomen en zal leiden tot nietigheid van de deelname. Het opgeven van een onvolledig naam- en/of voornaam zal tevens tot nietigheid van deelname leiden.ARTIKEL 4 : VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Door deel te nemen aan de Winactie, stemmen de deelnemers in met het verwerken en verzamelen van hun persoonlijke gegevens.

 

Volgens Europese regelgeving valt het verzamelen van persoonsgegevens onder de Nederlandse wetgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de relevante toepasselijke wetgeving is vanHaren BV, van Liemptstraat 10, 5145 RB Waalwijk.

 

De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de Winactie zijn de naam- en voornaam, e-mailadres, en geslacht van de Deelnemer.

 

Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer geregistreerd in de database van vanHaren. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens door vanHaren worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd over nationale grenzen heen gedurende de Winactie. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om het goede verloop van de Winactie te waarborgen en vanHaren in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de Winactie na te komen, en meer bepaald de winnaars tijdig op de hoogte te brengenen om deelnemers op de hoogte

te houden van commerciële aanbiedingen van vanHaren (hierna: de nieuwsbrief), indien de deelnemer hier expliciet zijn of haar toestemming voor heeft gegeven.

 

Deelnemers die hun expliciete toestemming hebben gegeven om zulke berichten te ontvangen, kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, zoals deze wordt aangegeven in ieder bericht. Persoonsgegevens zullen opgeslagen worden gedurende de Winactie en (indien van toepassing) voor commerciële aanbiedingen en zullen na afloop onmiddellijk worden verwijderd.

 

vanHaren garandeert dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden anders dan verbonden ondernemingen van vanHaren.

 

Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Ze hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn.

Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van het feit dat hun persoonsgegevens worden verwijderd, dit kan leiden tot rechtstreekse diskwalificatie voor de Winactie. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan klantenservice@vanHaren.nl.

Voor informatie of vragen die verband houden met de privacy of gegevensbescherming, gelieve contact op te nemen via klantenservice@vanHaren.nl;ARTIKEL 5 : DE WINACTIE

5.1. Mechanisme

De Deelnemers registreren zich op een speciale actiepagina (voornaam, aanhef, geslacht en e-mailadres) op vanharen.nl. Daar kan de deelnemer tevens aangeven of hij de nieuwsbrief van vanHaren wil ontvangen. Hierna kunnen ze een digitale kraskaart open ‘krassen’. Wanneer ze de volledige kraskaart open ‘gekrast’ hebben, zien ze allerlei verschillende icoontjes.

5.2. Aanduiding van de winnaars

Om te winnen moet de deelnemer:

§ Aan alle deelnemingsvoorwaarden van artikel 5.1 voldoen;

§ Ze dienen drie dezelfde icoontjes open ‘gekrast’ te hebben;

§ Daarna verschijnt in beeld welke prijs ze gewonnen hebben en ontvangen ze ook een e-mail met de gewonnen prijs en hoe ze de prijs kunnen claimen.

De aanduiding van de winnaars is definitief en vanHaren voert dienaangaande geen correspondentie en geen discussie.

In het geval de winnaar niet kan gecontacteerd worden (of niet antwoord op de kennisgeving) binnen 2 weken naar aanduiding, kan dit beschouwd worden als het afzien van de prijs en behoudt vanHaren zich het recht om de winnaar te diskwalificeren (zonder verdere aansprakelijkheid t.o.v. de winnaar) en om de prijs aan de volgende rechtmatige winnaar aan te bieden, totdat een winnaar gevonden wordt.ARTIKEL 6 : DE PRIJZEN

De volgende prijzen zullen toegekend worden:

· 1x jaar lang gratis schoenen t.w.v. €250,-;

· 2x giftcards t.w.v.€50;

· Degene die niet één van bovenstaande prijzen wint, ontvangt een voucher met 10% korting op alle sale items op vanharen.nl.

De uitgereikte prijs is persoonlijk. Het is niet-overdraagbaar en zal in geen geval kunnen ingeruild worden voor geld of andere prijzen.

vanHaren is niet aansprakelijk voor eventuele belastingen te betalen door de winnaar indien van toepassing in zijn land.

Winnaars krijgen per email persoonlijk bericht.

vanHaren is niet aansprakelijk en niet gehouden tot schadevergoeding voor gevallen waarin de winnaar door wettelijke beperkingen zijn prijs niet kan in ontvangst nemen.ARTIKEL 7 : UITSLUITING, WIJZIGING OF ANNULATIE VAN DE WINACTIE

7.1. Deelname vereist de aanvaarding en het naleven van het Winactiereglement; vanHaren heeft het recht om over te gaan tot uitsluiting van deelnemers van de Winactie op grond van de volgende redenen:

§ elke omstandigheid buiten haar controle;

§ het opzettelijk verstoren van het Winactiemechanisme of Winactieverloop;

§ het schenden van de deelnamevoorwaarden en/of het Winactiereglement;

§ elke vorm van gegevensdiefstal of het ‘hacken’ van gegevens;

§ in de situaties zoals bedoeld en daartoe voorzien in het Winactiereglement;

§ het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige persoonsgegevens bij registratie;

§ enige andere reden die VanHaren niet in overeenstemming acht met de geest van de Winactie.

§ poging tot fraude kan resulteren in de uitsluiting van deelname aan de Winactie.

vanHaren behoudt zich het recht voor om controles te voeren op het naleven van het Winactiereglement en van huidig artikel hiervan, meer bepaald teneinde bepaalde deelnemers te kunnen uitsluiten in geval van misbruik of poging tot fraude.

7.2. vanHaren behoudt zich het recht voor de Winactie of het Winactiereglement te wijzigen en/of op te schorten, alsook om de Winactie of de Prijs te annuleren. Dit geldt in het bijzonder in het geval van onvoorziene omstandigheden of in geval van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot, internetstoringen, stroomstoringen, technische defecten aan de server(s), virusaanvallen, ‘hacking’, internetpiraterij, handelingen van deelnemers, wijzigingen aan het toepasselijke rechtskader of onverwachte wettelijke beperkingen in een of meer deelnemende landen, evenals enige andere gebeurtenis die buiten de redelijke controle van vanHaren de organisatie van de Winactie, de toepassing van het Winactiereglement en/of het leveren van de prijs tijdelijk of definitief onmogelijk maakt.

In het geval dat de Winactie wordt geschorst of geannuleerd door vanHaren, worden de deelnemers in kennis gesteld van deze schorsing of annulering op de bovengenoemde website en via e-mail, waar mogelijk. In het geval dat vanHaren de Winactieregels wijzigt, worden de gewijzigde regels aan de deelnemers per e-mail meegedeeld. De deelnemers kunnen de nieuwe Winactieregels aanvaarden of zich terugtrekken van deelname aan de Winactie.

Wanneer de schorsing of annulering van de Winactie of de Prijs het gevolg is van handelingen van een of meerdere deelnemers, zullen de betrokken deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, opgelopen door vanHaren ten gevolge van de schorsing of annulering, alsook voor de vorderingen van de deelnemers of derden.

In geval van opschorting of annulering kan vanHaren niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gemaakte kosten of geleden schade, direct of indirect. vanHaren is niet verplicht om een alternatieve Winactie te organiseren of een alternatieve prijs aan te bieden.ARTIKEL 8 : INTELLECTUELE EIGENDOM

De deelnemers verlenen vanHaren een niet-exclusieve, onherroepelijke, onvoorwaardelijke en kosteloze licentie om, voor de gehele duur van de eventueel van toepassing zijnde exclusieve rechten, namen, foto's, video's, biografische informatie en andere persoonlijke gegevens te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, te reproduceren, te communiceren of anderszins te gebruiken, op welke wijze en op welk medium dan ook. Hierin begrepen is het plaatsen ervan op de Facebook-pagina of de website van vanHaren, met het oog op het delen van Winactienieuws met haar volgers. De deelnemers kunnen zich niet verzetten tegen het gebruik van bovenstaande gegevens op basis van hun portretrecht, noch op basis van hun persoonlijkheidsrechten of enige andere rechten.

ARTIKEL 9 : AANSPRAKELIJKHEID

9.1. vanHaren is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan gedurende de organisatie van of de deelname aan de Winactie of de prijs, ongeacht de oorzaak of de gevolgen van dergelijke schade, met inbegrip van de schade veroorzaakt door:

§ de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden door de deelnemer;

§ de inhoud en/of persoonlijke gegevens gedeeld door de deelnemer;

§ problemen met de internetverbinding, enig ander probleem in het telecommunicatienetwerk, de hardware en/of de software, problemen met ISP's, problemen veroorzaakt door virussen, technische problemen van welke aard dan ook, ‘hacking’, gerechtelijke bevelen of dwingende wetgeving;

§ niet-ontvangst van het inschrijfformulier door vanHaren in geval van overmacht, tussenkomst te kwader trouw van een derde partij, problemen met de verbinding, of eventuele problemen die zich voordoen en die buiten de invloedssfeer van vanHaren;

§ wettelijke beperkingen op de deelname aan de Winactie, die de deelname kunnen beperken of verbieden;

§ wettelijke beperkingen met betrekking tot de toekenning van prijzen;

§ wijzigingen in het Winactiereglement of annulering van de Winactie;

§ deelname door een minderjarige.

9.2. Behalve in geval van ernstige of opzettelijke fout, kunnen noch vanHaren, noch haar personeel, noch de derden waarop vanHaren zich beroept voor de organisatie en publiciteit van de Winactie, aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg zouden zijn van de organisatie van of deelname aan de Winactie, de aanduiding van de winnaar(s) en/of de toewijzing en het gebruik van de prijzen. Hierin begrepen zijn elk persoonlijk letsel, elk verlies en elke schade, direct of indirect.

9.3. vanHaren is niet aansprakelijk in het geval de winnaar de levering niet aanvaardt voor welke reden dan ook, noch in het geval de winnaar vanHaren niet tijdig op de hoogte brengt van eventuele wijziging van adres. vanHaren is evenmin aansprakelijk voor de prijzen die niet aankomen ten gevolge van enige andere omstandigheden buiten haar controle.

9.4. In het geval van een fout, hetzij een productiefout, hetzij enige andere fout, waardoor de Winactie in enige mate wordt beïnvloed, behoudt vanHaren zich het recht voor om de Winactie te beheren alsof de fout zich niet had voorgedaan. Wanneer vanHaren het wenselijk en/of haalbaar acht, kan vanHaren beslissen om deze fout aan de deelnemers te melden en te corrigeren.

9.5. In geen geval zal vanHaren aansprakelijk zijn jegens de deelnemer voor indirecte, incidentele of enige andere schade (inclusief verlies van gebruik of gegevens of winstderving) die voortvloeit uit de deelname aan de Winactie, ongeacht of dergelijke schade voortkomt uit een vordering op basis van een contract, enige vorm van garantie of risicoaansprakelijkheid, en ongeacht of VanHaren op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade.ARTIKEL 10 : AANVAARDING VAN HET WINACTIESREGLEMENT

Door deel te nemen, worden de deelnemers geacht te hebben ingestemd met het Winactiereglement en met de interpretatie van het Winactiereglement overeenkomstig het toepasselijke recht.ARTIKEL 11 : GESCHILLENREGELING

11.1 Elke klacht of geschil omtrent het huidige Winactiereglement wordt gericht aan vanHaren BV, van Liemptstraat 10, 5145 RB Waalwijk

11.2 Bij elk eventueel geschil over de uitlegging of de interpretatie van huidig Winactiereglement, verbinden de deelnemer en vanHaren zich ertoe overleg te plegen om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen.

11.3 Alle beslissingen van vanHaren zijn definitief en bindend in alle aangelegenheden met betrekking tot de Winactie. Tegen deze beslissingen kan niet in beroep worden gegaan.

11.4 In het geval één of meer bepalingen van huidig Winactiereglement ongeldig of nietig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van het Winactiereglement onverkort van toepassing.

11.5 De Winactie, het Winactiereglement en enig ander aspect met betrekking tot de verhouding tussen de deelnemers en vanHaren worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlands wetgeving, zonder verwijzing naar de regels van internationaal privaatrecht (d.i. in het geval van conflicten zal het Nederlands recht gelden).

11.6 Indien een bepaling van het Winactiereglement onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt/is, zal deze onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling in het Winactiereglement.

11.7 Behoudens bindende regelgeving inzake consumentenbescherming, zijn de hoven en rechtbanken van de zetel van vanHaren exclusief bevoegd in alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met de totstandkoming, geldigheid, uitvoering, naleving en de interpretatie van het Winactiereglement, de Winactie en enig ander aspect betreffende de verhouding tussen de deelnemers en vanHaren.

© vanHaren BV